ALLIN > כסף שחור: כמה שילמו מעלימי שכר דירה כופר למס הכנסה?

כסף שחור: כמה שילמו מעלימי שכר דירה כופר למס הכנסה?

כסף שחור: כמה שילמו מעלימי שכר דירה כופר למס הכנסה?

רשות המסים פרסמה לאחרונה את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת 2016 מהן עולה כי עשרות מעלימי הכנסות נהנו מסגירת התיק נגדם כנגד תשלום כופר למס הכנסה.

חוקי המס בישראל מאפשרים להטיל על מעלימי הכנסות כופר כחלופה להליך פלילי נגדם. לצורך כך קיימות ברשות המסים ועדות כופר הדנות בנושאי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וועדות כופר הדנות בנושאי מע"מ, מכס ומס קניה, שבסמכותן לדון בתיקים ולקבל החלטות על הטלת כופר. הוועדות בוחנות את התיקים ומחליטות אם לקבל או לדחות את בקשת העוסק/נישום לכופר.

לשם גיבוש שיקול הדעת המנהלי נשקלים, בין השאר, חומרת העבירה, מידת מעורבותו של מעלים המס, הרשעות קודמות, תשלומי כופר בעבר, מצב אישי, בני משפחה התלויים בו, העניין הציבורי בהעמדה לדין, הסרת המחדל, האם מדובר בעבירה של מייצג במסגרת מילוי תפקידו, האם מדובר בתחום שיש בו חובת אמון או נאמנות, הצורך בהרתעה באותו ענף, קיום עבירות לפי חוקים אחרים מעבר לעבירות לפי דיני המס ועוד.

הפרסום כולל את פירוט התיקים בהם התקבלה החלטה, לרבות שמו של החשוד ומקצועו, סעיף העבירה, סכום העבירה, שנות המס הרלוונטיות, החלטת הוועדה ותמצית נימוקיה.

בקובץ ההחלטות שפורסם כעת רק בקשות להסדרי כופר שהתקבלו. הקובץ הנוכחי כולל 272 החלטות, מתוכן 124 בתיקי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ו-148 החלטות בתיקי מכס ומע"מ.

מהקובץ עולה כי שני אחים שכירים מהמרכז, שנחשדו באי דווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2005–2014 בסך כולל של 1.7 מיליון שקל, חויבו לשלם כופר כולל בסך של 266,000 שקל.

שכיר מהמרכז, שנחשד באי דיווח על הכנסה מהשכרת דירות בשנים 2012–2014 בסך של כ-374,000 שקל, חויב לשלם כופר בסך של 56,000 שקל.

על שכיר אחר מהמרכז, שנחשד באי דיווח על הכנסה מהשכרת דירות בשנים 2010–2014 בסך של כ-461,000 שקל, הושת כופר בסך של 69,000 שקל.

על גמלאי מהמרכז, שנחשד באי דיווח על הכנסה מהשכרת דירות בשנים 2005–2012 בסך של כ-750,000 שקל, הושת כופר בסך של 112,500 שקל.

במקרה אחר, בני זוג מהמרכז נחשדו באי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2005–2014 בסך של כ-2.5 מיליון שקל, והושת עליהם כופר בסך של 375,000 שקל.

הקובץ כולל גם מקרה של שני אחים עצמאיים תושבי המרכז, שנחשדו באי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2010–2015 בסך של כ-1.3 מיליון שקל. על כל אחד מהם הושת כופר בסך של 195,000 שקל.

במקרה נוסף, שכיר מהמרכז נחשד באי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2008–2014 בסך של כ-820,000 שקל. הוא חויב בכופר בסך של 123,000 שקל.

על תושבת המרכז, שנחשדה באי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2009–2015 בסך של כ-1.5 מיליון שקל, הושת כופר בסך של 150,000 שקל, בין היתר בגלל מצבה הבריאותי והאישי.

במקרה אחר וגבר ואישה מהמרכז, שנחשדו באי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות בשנים 2005–2014 בסך של כ- 2,200,000 שקל, חויבו בכופר כולל בסך של 330,000 שקל.

מאת: מערכת אול אין | תמונת המחשה:

פורסם על ידי

תגובות פייסבוק

Comments are closed.

תפריט